دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از شيوع بيماري کرونا

به موجب بند «ج »لایحه قانونی اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور )مصوب سال 1358 شورای انقلاب) ،به استناد آییننامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات وزیران به شماره 2525457697 ه مور خ 08/03/1400) ،ماده (23) قانون برنامه و بودجه و ماده 34 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه ای کشور، این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی فنی کشور ر سیده است، به منظور جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کووید 19) بابت رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغی وزار ت بهداشت، د رمان و آموزش پزشکی در قرار دادها یا پیمانهای ریالی که در دامنه کا ربرد آییننامه نظام فنی و اجرایی یکپا رچه کشور (ماده 3 آییننامه مذکور ) تعریف گردیده و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (منظور از پیمانکار در این دستور العمل شامل پیهانکاران از قبیل پیمانکاران سه عاملی، طرح و ساخت و بهره برداران، تولید کنندگان مصالح و تجهیزات میباشد.) و یا مشاور قبل از تاریخ 01/12/1398 (و قراردادهای خدمات مشاوره ایکه به روش تعرفه تا 31/03/1400 منعقد شده باشند)، بوده است، بله شرح ذیل در 3 صفحه ابلاغ میگردد، تا راهنمای عمل دستگاههای اجرایی و کارفرمایان مربوط برای پرداخت مبالغ جبرانی ناشی از شیوع بیماری کرونا در کارکردها از 15/01/1399 تا 31/06/1400 قرار گیرد.
ماده 1 قراردادهایی که موضوع آن خرید تجهیزات و مصالح میباشد، درصورتی که فروشنده طرف قرارداد، سازنده
تجهیزات و مصالح موضوع قرارداد نباشد، مشمول این دستور العمل نمیباشند.
ماده 2 کلیه اشخاص حقوقی که جزء کارفرمایان مشمول این دستور العمل نمیباشند، درصورت ابلاغ مقام دارای اختیار ،
امکان استفاده از ضوابط این دستورالعمل را خواهند داشت.
ماده 3 تطویل مدت پیمان (یا قرارداد) ناشی از شیوع بیماری کرونا در قالب این دستورالعمل قابل رسیدگی نبوده و
تمدید مجاز مطابق مفاد پیمان (یا قرارداد) منعقده توسط کارفرما مورد بررسی قرار گیرد.
ماده 4 چنانچه بر اساس مستندات، گزارشهای کارگاهی و سایر اسناد و مدارک پیمان ،برای یک بازه زمانی مشخص، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا توسط پیمانکار ، مشخص گردد، یا از طرف نهادهای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پیمانکار تذکر عدم رعایت پروتکل های مربوطه ابلاغ شده باشد، استفاده از مفاد این دستورالعمل به منظور پرداخت مبلغ جبرانی کارکرد آن بازه زمانی مجاز نمیباشد.
ماده 5 در کارهای پیمانکار مبلغ ناخالص کارکرد صورتوضعیتها موقت و قطعی (تعدیل و مابهالتفاوت) مشمول دریافت مبلغ جبرانی میشود و درکارهای مشاوره، مفاد این دستورالعمل به صورتحساب های موقت و قطعی  اعمال میشود.
تبصره1 :مبلغ جبرانی محاسبه شده برای هر صورت وضعیت کارکرد پیمانکار یا صورتحساب مشاوره، در همان صورت وضعیت کارکرد پیمانکار یا صورتحساب مشمول به صورت یک ردیف مجزا درج میشود. همچنین، مبالغ جبرانی محاسبه شده برای صورت وضعیتها پرداخت شده، در یک صورت حساب جداگانه درج میگردد.
تبصره2 :در دوره تاخیرات غیرمجاز، مبالغ جبرانی محاسبه شده طبق این دستورالعمل ، به میزان 50 درصد کاهش مییابد .
ماده 6 درپیمانهایی که پرداخت صورتوضعیت کارکرد بر اساس رشته فهرست بهای  پایه صورت میگیرد، مبلغ جبرانی از حاصلضرب مبلغ ناخالص کارکرد دوره مربوطه در هر رشته فهرست بها در ضرایب متناظر (مندرج در جدول شماره یک) محاسبه میگردد.
تبصره :اقلام بهداشتی برا پرسنل نظارت کارگاهی در کارگاه توسط پیمانکار و مشابه نفرات پیمانکار تامین میگردد و هزینه مربوطه در ضرایب جبرانی پیمانکار لحاظ شده و پرداختی از این بابت به مهندس مشاور انجام نخواهد شد.
ماده 7 در پیمانهای منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 142825/100 مورخ 24/08/1385 با موضوع انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا و پیمانها منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع در هر صورت وضعیت کارکرد، ضریب مربوط به فهرستی که بیشترین وزن را در کارکرد آن صورت وضعیت دارد ملاک عمل خواهد بود.
ماده 8در  پیمانها منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 04/05/1396 با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع فهرست بهای تعیین شده برای هر فعالیت در جدول ساختار شکست کار ، ملاک ضرایب جبرانی خواهد بود.
ماده 9 در سایر پیمانهایی که برآورد یا پرداخت هزینه آنها بر اساس فهرستهای بهای واحد پایه انجام نگرفته است (از قبیل پیمانها طرح وساخت صنعتی و غیرصنعتی)، ابتدا دستگاه اجرایی بر اساس نوع عملیات موضوع پیمان، جدول مشابهت سازی با فهرستهای بهای واحد پایه در رشته های مختلف را تعیین نماید. پس از تعیین وزن مشابهت درصد عملیات موضوع پیمان با رشته های مختلف با استفاده از جدول مشابهت ساز تهیه شده و ضرایب مندرج در جدول شماره یک مبالغ جبرانی محاسبه میگردد.
ماده 10 ضریب جبرانی مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه، برابر با میانگین ضریب فهرست بها واحد پایه منضم به پیمان و فهرست بها ابنیه میباشد و در پیمانهایی که بیش از یک فهرست بها واحد در پایه مبنا تهیه برآورد باشد، ضریب مربوط به فهرستی که بالاترین برآورد ر ا دارا است مورد استفاده در رابطه بالا خواهد بود.
ماده 11 مبالغ جبرانی حاصل از این دستورالعمل در پیمانهایی که بر اساس ضوابط پیمان مورد تسویه حساب نهایی قرار نگرفته است، در صورت درخواست پیمانکار قابل پرداخت میباشد.
ماده 12 مبالغ پرداختی مرتبط با هزینه ها تعلیق یا نگهداری کارگاه ( ناشی از تعطیلی کار طبق ضوابط پیمان) مشمول این دستورالعمل نمی باشد.
ماده 13 در قراردادهای خدمات مشاوره اعم از خدمات مشاوره مطالعات و طراحی، مدیریت طرح، نظارت (به جز نظارت فنی کارگاهی،) ژئوتکنیک، آزمایشگاه و ژئوفیزیک ضرایب مندرج در جدول شماره یک به مبلغ ناخالص صورتحساب مهندس مشاور یا حق الزحمه تایید شده و اعمال میشود.
ماده 14 در محاسبه مبالغ جبرانی موضوع این دستورالعمل ، کارکرد فصول 15،16،17 و 18 از فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب ، کارکرد فصول12 ، 13و 14 از فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب ، و کارکرد فصول 14،15،17،18 و 19 از فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ، لحاظ نمیگردد.
شرح کامل دستورالعمل
نحوه جبران آثار ناشي از شيوع بيماري کرونا در ذیل پیوست گردیده است.

Covid19

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *